caes+34 93 664 75 77- | +34 628 92 95 38
hola@asociacionistea.com
Dilluns - Dijous 9h-19:30h | Divendres 9h-15h

Política de Privacitat

ASSOCIACIÓ ISTEA l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer del qual és responsable ASSOCIACIÓ ISTEA. A aquest tractament li seran aplicable les següents normes:

1.- Responsable del tractament

Les seves dades seran tractades pels següents responsables del tractament, els quals conformen l’entitat ASSOCIACIÓ ISTEA:

Raó social: ASSOCIACIÓ ISTEA

CIF: G65818874

Telèfons: +34 936647577 – 628929538

Adreça: Avinguda, 301, núm. 22, Baixos 3, Castelldefels

E-mail: hola@asociacionistea.com

2.- Informació necessària i actualitzada

En cas d’existir, tots els camps que apareguin en el formulari que es troba en la web assenyalats amb un asterisc (*) seran d’obligat emplenament, de tal mode que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que se li puguin facilitar els serveis o informació sol·licitats. Haurà de proporcionar informació verídica, perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, haurà de comunicar a ASSOCIACIÓ ISTEA com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint a través d’un correu electrònic a l’adreça:hola@asociacionistea.com.

Així mateix, en fer “clic” en el botó “Accepto” (o equivalent) incorporat en els citats formularis, declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces.

3.- Cessió de dades a tercers i bloqueig de dades

ASSOCIACIÓ ISTEA no cedeix les seves dades personals a tercers tret que existeixi una obligació legal. D’altra banda, podran tenir accés a les seves dades personals els prestadors de serveis que hagin d’accedir a les seves dades personals per al desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les seves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació i tecnologia, o són professionals vinculats a ASSOCIACIÓ ISTEA, necessaris per a la prestació del servei contractat.

L’informem que les seves dades romandran bloquejats per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, durant els terminis que resultin de la legislació aplicable.

4.- El tractament de les seves dades persegueix les següents finalitats:

Finalitat del tractament

Base legal

Destinataris

Transferències internacionals

Conservació

Gestionar les consultes planteades

Interès legítim d’ASSOCIACIÓ ISTEA per a atendre els requeriments d’informació

No accediran a les seves dades personals prestadors de serveis no vinculats a l’activitat

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades per a aquest tractament

Fins a la resolució de la seva sol·licitud d’informació

Prestar-li el servei contractat

Interès legítim d’ASSOCIACIÓ ISTEA per a la prestació del servei contractat

Aplicació del que es preveu en el punt 3

 

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades per a aquest tractament, tret que la naturalesa de l’encàrrec el requereixi

Aplicació del que es preveu en el punt 6 del present document

Remetre-li comunicacions via telefònica, mail, correu ordinari, relatiu a ofertes i newsletters, noves tarifes, descomptes, nous productes, etc.

Relació contractual per a la prestació del servei encara que el mateix tingui caràcter gratuït

Aplicació del que es preveu en el punt 3 del present document

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades per a aquest tractament

Durant 5 anys des Durant 5 anys des de l’última interacció amb ASSOCIACIÓ ISTEA o fins que vostè manifesti la seva revocació

5.- Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades en l’apartat anterior es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les següents fonts i categories:

  1. Dades proporcionades pel client de manera directa: En el moment del registre i/o en la pròpia sol·licitud del servei, a través de l’emplenament dels formularis i documents a aquest efecte habilitats.
  2. Dades recaptades de manera indirecta: Totes aquelles dades facilitades per tercers o proveïdors de serveis, necessaris per al bon fi del servei professional prestat per ASSOCIACIÓ ISTEA. Aquesta cessió de dades serà realitzada de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i altra normativa aplicable.

 

6.- Termini de conservació de les dades

Les seves dades personals seran conservats mentre siguin necessaris per al desenvolupament de la relació contractual. Transcorregut aquest període les dades seran suprimides conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar per a ser posteriorment eliminats.

 

7.- Informació relativa als seus drets:

– Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

– Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.

– Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.

– Dret a la limitació del tractament.

– Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no resulti necessari.

– Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.

– Dret a revocar el consentiment prestat.

Pot exercitar els seus drets a través del següent canal, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que consideri oportuna: e-mail hola@asociacionistea.com.

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran en l’exercici dels seus drets. Així mateix, l’informem té dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que consideri infringits els seus drets.